Uverejnené

SPOLUPRÁCA S BTM A PROSBA

Letáčiky – misijný materiál pre každého – nás všetkých spájajú. Snažíme sa pre vás pripraviť, pre našich misijných spolupracovníkov v teréne, čo najlepšie materiály. Za to sa modlíme a využívame všetky vaše podnety, nápady a pripomienky.

Naším cieľom aj túžbou je mať s vami čo najužšie kontakty, aby sme mohli rozšíriť naše rady a zasiahnuť evanjeliom celú našu republiku. Predkladáme vám preto návrhy – okruhy možnej spolupráce. Každý jednotlivec, ktorý túži prinášať biblické posolstvo hynúcemu svetu, sa môže zapojiť a vybrať si to, čo mu vyhovuje – od najjednoduchších foriem, modlitieb za službu BTM a prípravu letákov, cez pravidelný odberu letákov, až po zapojenie sa medzi aktívnych misijných spolupracovníkov. Prosíme všetkých, ktorým leží misijná práca na srdci, napíšte nám to do poznámky na objednávacej karte. Nie je to len formálna informácia pre nás, chceme to vnímať ako vaše skutočné a jasné ÁNO na misijnú výzvu pred Bohom! Tešíme sa na všetkých nových spolupracovníkov, ale najmä na tých, ktorí sa túžia zapojiť do tej najužšej formy spolupráce a budú rozdávať letáky na rôznych akciách vo svojom okolí. S tými by sme chceli byť v pravidelnom kontakte, modliť sa za nich a pomáhať im v tomto úsilí.

Okruhy spolupráce

1. Osobná propagácia materiálov a práce BTM vo svojej cirkvi/spoločenstve
pravidelne odoberať letáčiky BTM
pravidelne informovať svoje spoločenstvo/cirkev o novinkách BTM
byť kontaktnou osobou medzi spoločenstvom/cirkvou a BTM
pravidelne sa modliť/vytvoriť modlitebnú skupinku za misijnú službu BTM
prispievať/iniciovať finančné dary na tlač letákov
hľadať sponzorov na misijné projekty a konkrétne letáky
získavať zaujímavé svedectvá, príbehy, články a námety na nové letáky

2. Pomoc pri misijných aktivitách spoločenstva/cirkvi
využívať vhodné letáky BTM pri akciách spoločenstva/cirkvi
vytvoriť misijnú skupinky v spoločenstve/cirkvi
mapovať misijné možnosti vo svojom regióne a iniciovať misijné akcie spoločenstva/cirkvi
vytipovať si vhodné miesta na umiestnenie ponuky letákov, osloviť zodpovedných so žiadosťou o súhlas a zabezpečiť pravidelné dopĺňanie letákov a starostlivosť o ne (napr. autobusové, vlakové, lekárske či iné čakárne, lekárne, liečebné domy, oddelenia nemocníc…)

3. Pomoc v misijných aktivitách BTM
získavať ďalších odberateľov a spolupracovníkov pre BTM
sledovať akcie nielen svojho spoločenstva/cirkvi vo svojom okolí a ponúknuť na ne vhodné letáky (napr. konferencie, letné tábory, púte…)
ponúknuť vhodné letáky aj na necirkevné akcie vo svojom okolí (napr. kultúrne, športové podujatia, vianočné trhy, jarmoky…)

Stotožňujem sa s vyznaním apoštola Pavla: Nehanbím sa za evanjelium Kristovo!

Aj my, pracovníci BTM, by sme radi ešte intenzívnejšie pokračovali v započatom diele. Veď rok 2022 je jubilejným rokom, BTM tu funguje už 30 rokov! Ako však obstojíme v budúcnosti, nezáleží len na nás, ale aj na vás – našich verných odberateľoch. Bez vašej túžby rozdávať letáčiky a bez vašej finančnej podpory a obetavosti by naša práca nemohla existovať. Ďakujeme Bohu za všetkých vás, ktorí nás podporujete aj napriek celosvetovej kríze, nedostatku v mnohých veciach a nedobrým ekonomických predpovediam. Vážime si tento váš postoj a veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj naďalej. Aj z vlastných skúseností vieme, že práve takýto postoj a takáto situácia otvárajú cestu k prebudenie a veľkému Božiemu požehnaniu.

Určite aj vy sledujete správy z domova, z Európy aj zo sveta. Všetci vidíme, že celkový obraz spoločnosti je alarmujúci. Ak však ostanú kresťania mlčať a stiahnu sa do ústrania, budeme sa o pár rokov čudovať, v akej spoločnosti žijeme. Neostávajme preto ľahostajní a nevšímaví, ale sa zapojme do práce, kým môžeme, kým trvá čas Božej milosti. Vážme si to, že ešte stále môžeme slobodne hovoriť o Bohu a šíriť radostné posolstvo evanjelia v našej krajine!

Preto vás prosíme o podporu – modlitebnú, pri tvorbe i šírení letákov BTM a aj finančnú. Každý môže na svojom mieste a podľa svojich možností prispieť svojím kamienkom k tomuto spoločnému misijnému dielu. Tých, ktorí s letáčikmi ďalej nepracujú, prosíme, aby prečítané letáky ponúkli svojim známym, susedom, príbuzným, alebo ich odniesli do svojho spoločenstva na ďalšie využite a neskladovali ich doma v zásuvke. Odberateľom, ktorí využívajú naše materiály pri rôznych akciách a potrebujú ich veľké množstvo, ponúkame možnosť zľavy, na ktorej sa môžeme dohodnúť osobne či telefonicky. Sme vďační za vás všetkých, ktorí uhrádzate nielen objednané letáčiky, ale pridáte aj niečo navyše, pretože máme veľa nadšených odberateľov, ktorí s letákmi misijne pracujú, ale z vážnych dôvodov nemôžu prispievať na prácu BTM. Ešte raz, srdečná vďaka všetkým!

Prosíme taktiež odberateľov, ktorí nám ešte neposlali v tomto roku finančný príspevok, aby na nás nezabudli. Vieme, že mnohí si to nechávate na koniec roka, a preto dúfame a veríme, že aj tohtoročný rozpočet naplníme. Aby sme mohli vo svojej i vašej službe pokračovať aj v nasledujúcom roku a rokoch. Veríme, že spoločne a s Božou pomocou uchránime našu krajinu nielen od ateizmu, ktorý za sebou zanecháva morálnu spúšť, ale aj od cudzích náboženských smerov, popierajúcich zvrchovaného Boha a Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a Spasiteľa ľudí. Vstupujme znova a znova radostne, nadšene a obetavo do spoločnej služby evanjelia!

Verzia pre tlač