Aké je poslanie BTM?

  • šíriť evanjelium Ježiša Krista (radostnú biblickú zvesť) predovšetkým formou malých misijných textov traktátov, ale aj formou individuálnej korešpondencie, ústnej evanjelizácie, prípadne masovokomunikačnými prostriedkami;
  • osloviť čo najširší okruh ľudí zvesťou evanjelia, viesť ich k viere v Ježiša Krista, podporovať ich v ich duchovnom raste, pomôcť im začleniť sa do kresťanských cirkví, formovať a upevňovať ich kresťanský spôsob života a poradenská služba duchovného charakteru;
  • organizovať stretnutia so svojimi odberateľmi dobrovoľnými spolupracovníkmi a ostatnými veriacimi s cieľom povzbudiť ich do angažovanej misijnej práce doma i v zahraničí;
  • organizovať semináre a školenia zamerané na túto evanjelizačnú činnosť, ďalej modlitebné, evanjelizačné, misijné, vzdelávacie a dobročinné akcie v súlade s vieroučným vyznaním ako sú napr. spolupráca pri organizovaní a zabezpečovaní humanitárnych akcií a dodávok potrebného materiálu do núdznych krajín a charitatívna činnosť.