Kto sme

BTM je občianske združenie, ktoré vzniklo v r. 1992 v súlade s platnými zákonmi v našej republike. Najprv malo názov Brnenská tlačová misia, pretože vzniklo v Brne, po rozdelení republík sa vytvorila na Slovensku samostatná jednotka, ktorá od januára 2001 nesie názov Bratislavská tlačová misia.

BTM vznikla ako reakcia na stav v spoločnosti, v ktorej bola 40 rokov ničená kresťanská morálka a potláčaná viera v živého Boha. V dôsledku toho nám dnes chýbajú úprimne veriaci ľudia v oblasti politiky, ekonomiky a vedy. Chýbajú na významných miestach, kde by mohli zaujať rozhodný biblický postoj k mnohým citlivým otázkam aktuálnym v našej spoločnosti. S príchodom demokracie k nám prišla aj sloboda vo všetkých oblastiach života a veľmi rýchlo sa rozšírili rôzne neduhy spoločnosti, ako drogy, násilie, kriminalita, mravný úpadok a pod. Takáto situácia je výzvou pre každého kresťana. Poslaním BTM je pomôcť mu pri šírení kresťanského posolstva nádeje, viery a lásky a obnove duchovného života celej spoločnosti. Za jedinú autoritu rozhodujúcu v otázkach viery uznáva Božie zjavenie obsiahnuté v Písme svätom v Biblii.

BTM nepatrí žiadnej cirkvi, je však členom Evanjelickej aliancie na Slovensku. Spolupracuje so všetkými štátom uznanými cirkvami a jej organizáciami (ako sú charitné domovy, školy, domovy pre starých a deti, špeciálne ústavy, diakonia, SEM a pod.) doma i v zahraničí. Evanjelizačné letáky, ktoré vydáva slúžia ako prvá pomoc pre mnohých ľudí ako prvý kontakt s evanjeliom a začiatok na ceste viery. Vedenie a ďalšiu starostlivosť o týchto ľudí prenecháva zborom, ktoré reprezentujú Kristovo telo na zemi.