Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Združenie Bratislavská tlačová misia – BTM, vždy spracúvalo vaše osobné údaje v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. Našim najvyšším úsilím pri spracúvaní a uchovávaní vašich osobných údajov je ich ochrana. Uvedomujeme si dôležitosť ochrany pred zneužitím osobných údajov a našu zodpovednosť s tým spojenú.
Od 25. mája 2018 sa BTM riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a Nariadením EP a Rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).
Prečítajte si aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vyplývajú z tejto novej legislatívy. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o prevádzkovateľovi, o tom, aké údaje spracúvame, prečo a za akým účelom, kto má prístup k vašim údajom a aké sú vaše práva.

1   Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je združenie Bratislavská tlačová misia (oficiálna skratka názvu je: BTM), so sídlom Bridlicová 13, 841 07 Bratislava, IČO: 30815231, ktoré bolo založené ako občianske združenie dňa 23. 1. 2001 a je riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 Zb o združovaní občanov pod č. VVS/1-900/90-17956.
E-mail: btm@btm.sk
Telefón: +421 2 64538114
Mobilný telefón: 0911 192955
webová stránka: www.btm.sk
Ak máte akékoľvek otázky, problémy či sťažnosti týkajúce sa alebo súvisiace so spracovaním osobných údajov združením BTM, prosíme, obráťte sa na nás, a to písomne na adrese: BTM, P. O. Box 11, 840 09 Bratislava 49, alebo: btm@btm.sk.

2   Aké údaje spracúvame?
Združenie BTM spracúva osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom v rámci vzájomnej komunikácie (napríklad meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón, e-mailová adresa, ďalšie adresy v prípade inej dodacej adresy, ako je fakturačná, a v prípade firmy aj jej obchodný názov, IČO a IČ DPH) a údaje podľa oprávneného záujmu vyplývajúceho z napĺňania cieľov v súlade s našimi stanovami.

3   Vaše osobné údaje získavame priamo od vás. V takom prípade je získavanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje nám poskytujete:
– objednaním si z našich letákov a produktov,
– prihlásením sa na odoberanie nášho Infolistu a ponuky noviniek (poštou/e-mailom/osobne),
– komunikáciou s nami (osobne, telefonicky, sms správou, e-mailom, poštou),
– účasťou na aktivitách a podujatiach organizovaných našim združením,
– zaslaním daru.
V prípade, že ste náš darca (týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našej činnosti), tak podľa našich stanov, pokladáme za náš oprávnený záujem i povinnosť informovať vás o našich aktivitách.
Osobné údaje nikdy nezískavame od iných spoločností.

4   Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme vám v prípade vášho záujmu mohli:
– zasielať vami objednané materiály z našej ponuky na vašu poštovú adresu,
– zasielať Infolist a ponuku noviniek,
– zasielať informácie o činnostiach a plánovaných aktivitách nášho združenia,
– poskytnúť poradenskú činnosť,
– vyjadriť poďakovanie za poskytnutý finančný príspevok písomnou, resp. e-mailovou formou,
– plniť ciele určené v stanovách združenia.
Na vyššie uvedené účely je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné.
Zaslaním objednávky dávate súhlas, aby BTM spracovalo a uschovávalo vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje spracúvame za predpokladov uvedených v bode 3 (tohto dokumentu) a iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný v rámci vzájomnej komunikácie.

5   Právne základy spracúvania vašich osobných údajov sú:
súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním objednaných letákov a produktov, Infolistu a ponuky noviniek, informácií o našich aktivitách, komunikácie a poradenstva. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať buď písomne na adrese BTM, alebo e-mailom na adrese btm@btm.sk.
plnenie našich zákonných povinností – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností ako prevádzkovateľa, napríklad pri povinnom sprístupnení údajov štátnym orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou.
náš oprávnený záujem – v komunikácii s darcami, či v súvislosti so spracovaním údajov podľa oprávneného záujmu vyplývajúceho z napĺňania cieľov združenia v súlade s našimi stanovami. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme a dbáme na to, aby spracúvanie nepredstavovalo neprimeraný zásah do vašich práv ako dotknutej osoby.

6   Vaše osobné údaje neposkytujeme, ani nesprístupňujeme tretím osobám okrem našich zamestnancov, ktorí sú v postavení oprávnených osôb, a situáciách opísaných nižšie. Uisťujeme vás, že naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení pracovného pomeru.
Z dôvodu zaistenia maximálnej bezpečnosti sú údaje spracovávané na počítači, ktorý nemá pripojenie na internet.
V prípade e-mailovej komunikácie môže mať k vašim osobným údajom prístup e-mailový provider.
V prípade písomnej komunikácie a zasielania vami objednanej literatúry má prístup k vašim osobným údajom Slovenská pošta, a.s.
Vaše osobné údaje neprenášame v rámci EÚ, ani do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

7   Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Obdobie, pre ktoré je súhlas udelený, sa končí odvolaním súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať – a to úplne, alebo čiastočne, písomným oznámením zaslaným na poštovú adresu združenia BTM, P. O. Box 11, 840 09 Bratislava 49 alebo na e-mailovú adresu: btm@btm.sk.
Doba uchovávania a spracúvania údajov na základe zmluvných vzťahov vyplýva z právnych predpisov (účtovné, daňové účely…).

8   Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
Máte právo:
– kedykoľvek sa obrátiť na nás a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu vašich osobných údajov,
– na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov,
– na obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov,
– odvolať súhlas.
Pri akejkoľvek pochybnosti o správnosti zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi v súlade so zákonom nás neodkladne kontaktujte, obratom prípadné nedostatky odstránime.

9   V rámci spracovávania osobných údajov nepoužívame profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

10   Špeciálne upozornenie
Ste mladší ako 16 rokov? Prosíme vás, aby ste nám vaše osobné údaje poskytli len prostredníctvom vášho rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

Pokiaľ je vám niečo nejasné vo vyššie uvedených otázkach, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám na vaše otázky odpovieme.
Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25. 5. 2018.