Kontakt

BTM
P.O.Box 11
840 09 Bratislava 49
Slovenská republika

Tel.: 02-6453 8114
Mobil: 0911-192 955

E-mail: btm@btm.sk

Bankovné spojenie:
VÚB Bratislava
expoz. Devínska Nová Ves
č.ú. 20836032/0200
IBAN: SK97 0200 0000 0000 2083 6032
SWIFT: SUBASKBX