Uverejnené

O EVANJELICKEJ ALIANCII A 11. ALIANČNOM STRETNUTÍ SESTIER

História vzniku Evanjelickej aliancie (EA) sa píše od roku 1845, keď sa 1. 10. zišlo 217 zástupcov rôznych post-reformačných evanjelických cirkví a denominácií, aby skúmali platformu spolunažívania a spolupráce v misii. Podstatu a poslanie EA vyjadrili slovami Pána Ježiša vo Veľkňazskej modlitbe: „Aby všetci jedno boli… aby svet uveril“ (Ján 17,21). Myšlienka sa rýchlo šírila nielen v Anglicku, ale po celom svete, a tak o necelý rok sa konala v Londýne celosvetová konferencia, ktorej sa zúčastnilo 900 delegátov z Európy a Ameriky. Na tejto konferencii účastníci vyznali, že medzi skutočnými kresťanmi existuje nerozlučná jednota vo viere v Ježiša Krista.

Najväčším strediskom EA v Európe sa stalo kúpeľné mesto Bad Blankenburg v Nemecku, kde sa konali medzinárodné konferencie EA. V r. 1904 medzi účastníkmi konferencie boli aj sestry Royové zo Starej Turej. Na Slovensku bola EA založená až v januári 1992. EA, na rozdiel od Ekumenickej rady, vylučuje členstvo cirkví ako celkov. Počíta len s členstvom jednotlivcov a kolektívnym členstvom rôznych spoločenstiev a hnutí; pôsobí teda zdola, z miestnych skupín.
S potešením môžeme konštatovať, že na Slovensku práve ženy významnou mierou prispeli k šíreniu EA. Sekcia sestier pri EA začala svoju činnosť pred 11. rokmi. Po vzore EA v Nemecku začala organizovať duchovno-rekreačné stretnutia sestier. Prvou predsedníčkou a zakladajúcou členkou bola farárka ECAV Emília Hrešková spolu s Ruženou Dvořákovou z BJB. Cieľom týchto stretnutí bolo a je pestovanie jednoty vo viere v Pána Ježiša Krista, duchovné obohacovanie, vzdelávanie a regenerácia síl v prírode a v priateľskej atmosfére. Že sa týmto stretnutiam dostalo Božieho požehnania a myšlienky EA sa dostali do povedomia kresťanov na Slovensku svedčí skutočnosť, že každým rokom prichádzajú na stretnutie nové a nové sestry z rôznych cirkevných zborov a mnohé z nich absolvujú aliančne stretnutia takmer každý rok.
Tento rok sa v Račkovej doline v Tatrách konalo v poradí už 11. aliančné stretnutie od 27. 4. do 1. 5. 2006. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 70 sestier zo 7 cirkví (ECAV, RKC, KRC, BJB, CB, ECM, KZ). Svojím programom nás prišla obohatiť spevácka skupinka Srdiečko z Domova sociálnych služieb pre mentálne postihnutých z Komárna. Túto skupinku dievčat vedie Anka Helvichová, sociálna kurátorka DSS.
Na programe stretnutia boli denne ranné stíšenia pri Božom slove, modlitby, osobné svedectvá, poézia, duchovné a odborné vzdelávanie a veľa spevu. Témou tohoročného stretnutia bola „SLOBODA v KRISTU“ s biblickým mottom „ Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva!“ (Gal.5,1). Na danú tému odznelo niekoľko prednášok: „Sloboda kresťana podľa Biblie“ (M. Sláviková), „Moja identita v Kristu“ (C. Jones), „Oslobodenie Kristom od zvyšovania životných nárokov, od karierizmu…“ (J. Nagajová), „Oslobodenie Kristom od úzkosti a strachu“ (R. Dvořáková), „ Oslobodenie Kristom od pokrytectva, posudzovania a neláskavej kritiky“ (D. Hanesová). S veľkým záujmom a odozvou bola prijatá aj duchovno-odborná prednáška psychologičky PhDr. Ľ. Šťastnej „Oslobodenie Kristom od všetkých druhov závislostí“ s následným mimoriadne silným osobným svedectvom sestry D. Zubčákovej. Ku každej téme bola bohatá diskusia. V nedeľu aliančný pobyt zavŕšili spoločné bohoslužby. (Dr. Želmíra Malatová, vedúca sekcie sestier EA SR)

Verzia pre tlač