Uverejnené

VÍNNE RATOLESTI

Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. (Ján 15,1-2)

Každé ročné obdobie má svoje čaro. I keď posledné roky sa všetky viac-menej prelínajú až dokonca splývajú, predsa len sú isté veci, ktoré sú pre ne charakteristické. Na jar môžeme s úžasom sledovať prebúdzanie prírody, vnímať krásu rozkvitnutých kvetov, dýchať čerstvý a čoraz teplejší vzduch. Jar je ozaj v mnohých rozmeroch krásna. Začína sa v nej čosi nové. Poukazuje na to, čo príde potom v lete – na požehnané plody úrody. To je dôvod, aby nás to napĺňalo úžasom, radosťou a pocitom nádeje.

Pán Boh nám hovorí, že je vínny kmeň a my sme jeho ratolesti. Niektorí ľudia si myslia, že sami sú tým vínnym kmeňom, že všetko závisí len od nich. Ale Pán Ježiš hovorí, že to On je vínny kmeň! To On sám je a tvorí cirkev. Vínny kmeň alebo vinič bol už v starej zmluve použitý ako obraz Božieho ľudu. U proroka Izaiáša máme Pieseň o vinici, v ktorej sa hovorí, že napriek mnohej starostlivosti majiteľa nepriniesla ovocie. Len plánky, ktoré boli na nič. O opačne rodiacom vínnom kmeni hovorí Pán Ježiš. Keďže On je tým viničom a cirkvou, do ktorej sú zaštepené ratolesti, tento kmeň už nezlyhá!

Toto je úžasná istota, ktorú máme v Božom Synovi. On nás zbavuje strachu. Cirkev nestojí na nás hriešnikoch, na nás slabých a nedokonalých ľuďoch. Cirkev stojí na Pánovi Ježišovi, ktorý má všetku moc na nebi i na zemi. Na Ňom, ktorý premohol hriech i smrť. Na Ňom, ktorý žije a rozhoduje o živote a smrti každého jedného človeka. Pamätajme na to! To nie my sme tí najdôležitejší. Prvý a Posledný je Boh, ktorý je živý a mocný.

A On hovorí, že naše miesto je na Ňom. Nie je to tak, že Pán Ježiš nás nechce, či nepotrebuje. Naopak, On s nami chce tvoriť jednotu. My nie sme samostatné jednotky. My patríme Jemu. Nikdy nemáme byť sami. Vo všetkom máme byť s Ním. Máme si uvedomovať, že sme ako konárik na kmeni. Z Krista vyrastáme, od Neho máme brať výživu.

 

O Enochovi je Biblii napísané, že chodil s Bohom. I Pán Ježiš chodil so svojim Otcom, preto povedal: Ja a Otec jedno sme. To bol dôvod, prečo sa modlil za svojich nasledovníkov, aby boli s Ním jedno. Táto jednota s Pánom Ježiša je veľmi dôležitá pre dve veci:

Ako sa vinohradník stará o vinič, tak sa nebeský Otec stará o cirkev – v prvom rade čistí ho. To potrebujeme aj my. Keďže sme hriešni, robíme aj chyby. Máme hriešne myšlienky a neraz nezostane len pri nich. Aj my neraz povieme zlé slová, aj my zlyhávame, a preto potrebujeme očistenie od svojich hriechov. Ak človek prestane počúvať Božie slovo, stratí správny pohľad na samého seba. Stratí pokoru, začne si o sebe namýšľať. Stane sa pyšným alebo sa pre neho hriechy stanú priťažkými a sám si s nimi nebude vedieť poradiť. Preto je dôležitá starostlivosť o svoje vnútro, o svoje srdce. Je dôležité prosiť: Srdce čisté stvor mi, ó, Bože a obnov vo mne Ducha pevného! Milujte počúvanie Božieho slova. Čítajte si Ho! Nezanedbávajte a ani ho ničím nenahrádzajte! Bez toho je totiž márna každá služba, nech by bola akokoľvek úžasná.

Bez toho, aby sme boli zjednotení s Kristom, nemôžeme prinášať ovocie. Pán Ježiš hovorí: Bezo mňa nemôžete nič činiť. Nie je to tak, že by sme nemohli nič robiť. Veď aj neveriaci ľudia robia všeličo dobré. Ale pokiaľ sa má budovať cirkev, to nie je hocijaká práca. Nám nejde o sadenie zemiakov, ani o umývanie áut! Tým ovocím sa myslia všetky skutky, ktoré budujú spoločenstvo veriacich, ktoré vzniklo v deň Letníc, a ktoré slúži na záchranu hriešnikov. Je zásadné, či ľudia majú v srdci takú vieru, ktorá si uvedomuje, že Pán Ježiš je živý Boh, ktorý nás miluje, ktorý urobil všetko pre našu spásu. My sami takúto vieru nemôžeme v nikom vzbudiť, to je úloha Ducha Svätého, ktorý prichádza i dnes medzi nás, ktorý nás napĺňa. A to je ovocie, o ktorom Pán Ježiš hovorí. Tomu napomáha rôzna služba, ak ju konajú ľudia, ktorí sú spojení s Pánom Ježišom, a ktorí berú vážne svoj krst i svoje povolanie. Toto je podstata povolania všetkých kresťanov. Toto je základ, na ktorom máme budovať svoje spoločenstvo. Pretože, kde sa tak nedeje, ratolesť na vínnom kmeni vysychá. A čo s vyschnutými konármi robíte vy vo svojej záhrade? Som presvedčená, že to isté, čo aj vinohradník. Odstránite ich z kmeňa a spálite ich. Lenže toto nie je cieľom Pána Ježiša a ani naším!

Pán Ježiš chce niečo úplne iné. Hovorí: Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete a stane sa vám. Pán Ježiš nám túži dať veľké veci. Inak by nepovedal tieto slová. Uvedomujeme si to? Alebo o nás platí to, čo Kristus povedal učeníkom: Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. Preto je dôležité, aby sme ho prosili. Cez modlitbu poznávame veľkú Božiu moc, lebo On koná. Cez modlitbu posilňuje našu vieru. Cez modlitbu prúdi do nás Jeho životodarná miazga.

Toto je cesta aj pre nás. Ľudia, ktorí počuli Petrovu kázeň sa pýtali: Čo máme robiť? On im povedal: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého! My pokrstení sme, my sa máme vrátiť v pokání ku Kristovi a prosiť o Jeho milosť a dar Svätého Ducha. Ducha Svätého vnímajte ako teplé lúče, ktoré zohrievajú zamrznutú zem a dávajú silu stromom rozkvitnúť, pomáhajú dozrieť ovociu a plnia prázdne koše i prázdne lavice. Toto je slnko spravodlivosti, ktoré tvorí nové a dáva radosť do srdca človeka. Nech sa tak v nás i medzi nami deje!

Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako (odlomenú) ratolesť, a uschne; také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria; ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám. (Ján 15,1-7)

Pane Bože, zošli svojho Ducha na nás, aby v nás i skrze nás konal Tvoje veci. Otvárame sa Jeho pôsobeniu a prosíme, očisti nás i posilni nás svojimi vzácnymi darmi. Dodaj nám odvahu viery, lásky i nádeje. Nech ňou žijeme i slúžime, aby medzi nami bolo oslávené Tvoje meno. Vypočuj nás a udeľ nám svoje požehnanie. Amen.

(Erika Pospíšilová)

Verzia pre tlač