Uverejnené

DAVID WAGNER – LAICKÝ KAZATEĽ PRE NEPOČUJÚCICH

Predstavujeme vám zaujímavého človeka, laického kazateľa, ktorý sa venuje službe nepočujúcim občanom, Davida Wagnera. Okrem toho, že je kazateľom v BJB Brno, je aj konateľom občianskeho združenia „Naděje Neslyšících“ v Kostelci n/Orlicí.

Mohli by ste sa sám trochu predstaviť?
Narodil som sa ako nepočujúce dieťa v r. 1971 počujúcim rodičom v Brne. V r. 2004 som vstúpil do manželského zväzku s ťažko nedoslýchavou Janou. Sme veriaci. Narodili sa nám dve nepočujúce dievčatká, Nela má tri roky a Laura päť mesiacov. Teraz pracujem ako pedagogický asistent a vychovávateľ na MŠ a ZŠ pre sluchovo postihnutých v Brne. Komunikujem hlavne v českom znakovom jazyku.

Aké školy a krúžky ste navštevovali?
Chodil som do ZŠ pre nepočujúcich. Od 13-tich rokov som navštevoval divadelný krúžok nepočujúcich DIKRON. Reprezentoval som aj Pantomímu zväzu invalidov. Vyučil som sa za zámočníka. Zaujímavé je, že som najskôr absolvoval bakalárske štúdium dramatickej výchovy pre nepočujúcich na JAMU a až potom diaľkovo strednú pedagogickú školu pre sluchovo postihnutých v Hradci Králové. Maturoval som v r. 2002. Teraz by sa to v takom obrátenom poradí už nedalo.

Ako ste sa dostali k Bohu?
Už v puberte som veril, že existuje nejaký duch. Ale v r. 1993 navštívili Brno americkí misionári, ktorí vedeli znakovať. Pozvali nás, nepočujúcich, do cirkvi. Duchovne ma však neoslovili. Neskôr, okolo r. 2000, prišla k nám ďalšia skupina amerických misionárov, v ktorej boli aj nepočujúci. Pozvali ma na biblické hodiny. Trvalo však niekoľko mesiacov, kým som tam šiel. Tu som sa duchovne prebudil: Duch Svätý ako šíp naplno zasiahol moje srdce. V r. 2002 som sa nechal pokrstiť. Odvtedy sa aktívne zúčastňujem kresťanského života, od r. 2007 pôsobím dobrovoľne ako laický kazateľ.
V našej organizácii sme väčšinou nepočujúci, avšak počujúci nám veľmi pomáhajú, napríklad, s tlmočením. Raz za rok robíme letné tábory pre všetkých záujemcov, nepočujúcich aj počujúcich, mladých aj starých, kde spolu s ďalšími učím, hrám divadlo a pod. (viac o týchto táboroch nájdete na www.nadejeneslysicich.wz.cz). Okrem toho mávame víkendové stretnutia, kde si odpočinieme od každodenných starostí a načerpáme novú silu.

Ako nepočujúci veriaci komunikujú s Bohom?
Samozrejme, že v českom znakovom jazyku! Je to pre nás úplne prirodzený jazyk (tak, ako pre vás čeština; pre väčšinu nepočujúcich nie je čeština materinským jazykom). V českom znakovom jazyku sa môžeme voľne a bez bariér modliť. Môžeme vyjadriť všetko, čo chceme. Boh vie všetky jazyky na svete, aj tie znakové.

Verzia pre tlač