Uverejnené

VYHODNOTENIE PRÁZDNINOVÉHO KVÍZU

Deti mali vyriešiť dané úlohy, určiť, kde sa tieto slová nachádzajú a uviesť aspoň jedno miesto z tejto knihy. Okrem toho mali napísať alebo nakresliť, čo pre ne tieto slová znamenajú.

Do redakcie sme k určenému termínu dostali veľmi veľa obálok napísaných detskou rukou. Môžeme povedať, že takmer všetky deti správne vylúštili kvízové úlohy. Z toho sme mali najväčšiu radosť. Veľa detí nám napísalo, ako sa im kvíz páčil a že by boli rady, keby sme ho vydávali aj častejšie.


Správne riešenie úloh

1 Z prvých dvoch písmen názvov miest, ktoré mladý cestovateľ navštívil, bolo treba zostaviť správnym usporiadaním jednu časť tajničky. Mestá: NYMBURK, STOCKHOLM, LIMA, RAVENNA. Výsledné slovo = RASTLINY.

2 Počet rozdielov medzi obrázkami dá číslo, určujúce jedno slovo z tohto zoznamu: 1 – VTÁCI, 2 – ĽUDIA, 3 – KVETY, 4 – RYBY, 5 – VESMÍR, 6 – ZVIERATÁ, 7 – SVETLO, 8 – OBLOHA. Počet rozdielov je 6 = ZVIERATÁ.

3 Ďalšie slová tajničky bolo treba získať spojením písmen – R je prvé. Výsledok = RYBY A VTÁKY.

4 Začiatočné písmená predmetov, ktoré magnet nepritiahne, sú zhodné s prvými písmenami ďalších dvoch slov tajničky. Obrázky: klince, maska, kladivo, hruška, matica, anténa, kľúč, hrable. Magnet nepritiahne (slová: vtáky, byliny, mesiac, deň, vesmír, hviezdy) MASKU = MESIAC a HRUŠKU = HVIEZDY.

5 Bolo treba nájsť pre cyklistu správnu cestu k cieľu. Cestou pozbierať písmenká, z ktorých sa dalo zostaviť ďalšie slovo tajničky = ČLOVEKA.

6 Poslednú dvojicu slov tajničky bolo treba získať zvislým vylúštením doplňovačky, kam bolo treba doplniť tieto slová = obrázky: kanva, dvere, robot, blesk, maska, ulita, hlava, vozík, kvety, zámka. Výsledné slová = NEBESIA A ZEM.

Deti mali napísať, čo všetko a v akom poradí Boh stvoril za šesť dní. Úlohy 1 – 6 zapísané v správnom poradí do danej tabuľky im dali správnu odpoveď.


Pár slov k ďalším kvízovým úlohám

Väčšina detí zabudla, alebo jednoducho sa im nechcelo, urobiť aj čosi navyše. A tak si nedali námahu s kreslením či premýšľaním a písaním nejakej úvahy. Tie deti, ktoré si túto námahu dali a poslali nám svoj obrázok či úvahu, nás však veľmi potešili. Je to prekrásne čítanie. Niekoľko tých najkrajších a najzaujímavejších úvah uverejňujeme.
Každé dieťa túži niečo vyhrať. Žiaľ, musíme upozorniť na to, čo sa v poslednom čase dosť rozmohlo – aj rodičia túžia, aby práve ich dieťa vyhralo a v tejto túžbe nám potom píšu namiesto detí. Dostali sme totiž dosť veľa odpovedí, ktoré vypracovali za deti rodičia či starí rodičia. A to nemôžeme akceptovať. Nemáme nič proti tomu, keď menším deťom pomôžete, avšak písať namiesto nich úvahy naozaj nemôžete. A navyše, ani to nie je potrebné. Úlohou predsa bolo niečo napísať alebo nakresliť. A kresliť predsa vedia už aj tie najmenšie deti, veď prázdninový kvíz pripravujeme už niekoľko rokov a vždy dostaneme plno krásnych obrázkov od tých najmenších.
Veľmi sa vždy potešíme obrázkom, tých však dostávame z roka na rok menej. Akoby deti nemali cez prázdniny čas na kreslenie. Škoda, že ani rodičia, ani starí rodičia, ani vedúci prázdninových klubov či táborov nevyužijú túto ponuku a nenechajú deti kresliť. Najkrajšie obrázky každý rok predsa odmeníme!
A tak vás znova prosíme, nepíšte slohové úlohy namiesto detí, nechajte ich, nech sa samé vyjadria a tie, ktoré ešte nevedia písať, nech nakreslia obrázok.

Písané detskou rukou

– O stvorení sveta sa píše hneď na začiatku Biblie (1. kapitola). O stvorení sme si hovorili na nedeľnej skupinke. (L. R., 8 r.)
– O stvorení sveta sa píše v Genesis. Áno, poznám, že boh je Stvoriteľ všetkého. Boh je všemohúci a stvoril pekný svet. Tento kvíz bol pre mňa veľmi ľahký. (M. K., 10 r.)
– O stvorení sveta sa píše v 1. knihe Mojžišovej 1, 1-31. Tieto slová z Biblie poznám dobre. Hovoria mi o Božej veľkosti. (R. K., 12 r.)
– Slová o stvorení sveta poznám, lebo si každý deň čítam Bibliu. Ďakujem Hospodinovi, že stvoril taký pekný svet. (A. Z., 9 r.)

– O stvorení sveta sa dočítame v Starom zákone. Rozumiem tomu tak, že všetko pochádza od Boha, pretože on je Stvoriteľ. (D. K., 7 r.)
– O stvorení sveta sa píše v 1. knihe Mojžišovej. Chápem ich ako slová, ktoré napísal Boh prostredníctvom Mojžiša. Hovoria mi, ako Boh stvoril zem. (V. M., 12 r.)
– O stvorení sveta sa píše v Písme svätom, v Biblii. Je to pravdivá kniha, ktorá nám hovorí o stvorení celého sveta, o narodení Pána Ježiša, ktorý umrel na kríži za naše hriechy, a tak nás vyslobodil. A nielen o tom, ale aj o mnohom inom. O stvorení sveta sa píše na začiatku Biblie, čiže v 1. knihe Mojžišovej. O stvorení sveta sme sa učili aj na nedeľnej besiedke a neučili sme sa, že Pán Boh stvoril celý svet a tak aj mňa. (A. V., 11 r.)
– O stvorení sveta sa píše v Biblii. Boh povedal: Buďte nebesia i zem! Buďte rastliny! Buďte mesiac a hviezdy! Buďte ryby a vtáky! Buďte zvieratá! Buď človek! Boh odpočíval. Hovoria mi: V Božích dielach je napísané: Boh videl, že je to dobré! Aj o našej práci by sa malo hovoriť, že je dobrá. Aj my by sme sa mali snažiť byť dobrí. (K. L., 13 r.)
– O stvorení sveta sa píše v 1. knihe Mojžišovej v 1. kapitole. Je to veľmi známa kapitola, pretože sa v nej píše o tom, ako Boh stvoril Zem, mesiac, hviezdy, všetky zvieratá, rastliny a človeka. Rodičia mi o stvorení sveta rozprávali ešte, keď som bola veľmi malá. Táto časť Biblie nám hovorí, že túto Zem stvoril Boh a nevznikla žiadnym veľkým treskom a človek sa nevyvinul z opice, ako to tvrdí Darwinova teória, ale je stvorený na Boží obraz. Žiaľ mnohí ľudia stále veria týmto vymysleným teóriám a neveria pravde zaznamenanej v Biblii. No tí, ktorí túto pravdu poznajú, môžu mať istotu, že neveria v žiadnu nedokázanú teóriu, ale poznajú praný počiatok Zeme, vesmíru, všetkých rastlín a živočíchov, ba aj seba – človeka. (J. R., 13 r.)
– V Biblii sa píše o stvorení sveta v 1. knihe Mojžišovej v 1. a 2. kapitole. Poznám tieto slová, chápem ich tak, že Pán Boh je mocný i Jeho Slovo má moc, stačí Mu povedať a stane sa. Tak povedal, aby bolo svetlo, rastliny, zvieratá, prví ľudia. Tak vznikol svet. Tieto slová mi hovoria, že všetko, čo stvoril Pán, na Jeho Slovo stane sa. (M. H., 10 r.)
– O stvorení sveta je napísané v knihe Genesis. Slová o stvorení sveta z Biblie dosť dobre poznám. Ne úplnom začiatku nebolo vôbec nič, len bezfarebná, pustá prázdnota. A Boh svojím všemohúcim slovom stvoril svet za šesť dní, usporiadal ho a upravil. Preto všetky krásne veci pochádzajú od boha. Pán Boh dal nášmu svetu nádherné a žiarivé farby. Zalieva naše dni slnečnými lúčmi. Stvoril motýle i dúhy. Nie všetci ľudia si to uvedomujú a ničia veci, ktoré Boh stvoril. Je to smutné. No nie všetci ľudia sú takí. (M. K., 14 r.)

– O stvorení sveta sa píše v Biblii. Tieto slová poznám z hodín náboženstva z rozprávania príbuzných. Tieto slová mi hovoria to, že nebesia a zem – nebesia sú hore nad nami, po zemi chodíme, rastliny – je to všetko zelené, čo rastie okolo nás, mesiac a hviezdy – sú to nebeské telesá, ryby, vtáky a zvieratá – sú živé bytosti, ale nevedia rozmýšľať, človek – je schopný myslieť, rozumne uvažovať a tým sa odlišuje od zvierat. (S. B., 10 r.)
– O stvorení sveta sa píše v 1. knihe Mojžišovej v 1. kapitole. Tieto slová z Biblie pre mňa veľa znamenajú. Hovoria mi o tom, že všetko okolo nás je Božie stvorenie. Tieto slová veľmi dobre poznám. Som rada, že máme takého Stvoriteľa a Tešiteľa, a že niekto drží nad nami ochrannú a pomocnú ruku v pravej chvíli. (I. B., 13 r.)
– O stvorení sveta sa píše na začiatku Biblie, v 1. Mojžišovej v 1. kapitole. Boh všetko, čo stvoril, vyhlásil za veľmi dobré. A korunou tohto stvorenia sa stal človek. Pán Ježiš, náš Spasiteľ nám umožnil stať sa novým stvorením, učí nás počúvať a robiť veci podľa Božej vôle. Viem žalm. Nebesia rozprávajú slávu silného Boha, a dielo jeho rúk oznamuje obloha. Preto chválime a ďakujeme obdivuhodnému Stvoriteľovi veľkej múdrosti, ktorý i hviezdy nazýva podľa mena. Je to náš otec nebeský. (L. Š., 8 r.)
– Milá misia, tety a ujovia, vyplnil som kvíz, myslím, že dobre. O stvorení sveta sa píše v najslávnejšej knihe sveta, aj najstaršej, volá sa Biblia. Slová z kvízu poznám z Biblie pre deti a biblických príbehov, ktoré mám od mojej krstnej mamy. Pretože už od 4 rokov čítam, prečítal som si o stvorení sveta v kapitole Stvorenie sveta a zvierat. Bolo to takto. Svet bol prázdny, nikde nebolo nič, bolo to smutné, a tak sa ujo Boh rozhodol, že stvorí nebíčko nad nami. Nebolo ho však vidieť, všade bola tma a tak ujo Boh povedal, nech je svetlo – oddelil ho od tmy a pomenoval ich deň a noc. Všade bola voda, aj tú oddelil od sucha a vznikla zem a moria. A aby nebolo na svete smutno, stvoril rastliny, ktoré rastú. Na nebi hviezdičky a mesiac, aby svietili v noci, ale aj slnko, aby svietilo cez deň. A aby nebolo všade ticho, vytvoril rybky, vtáčiky a ešte iné zvieratá a nakoniec človeka. Ale neurobil to za jeden deň. Každý urobil na stvorenie len jednu vec. Trvalo mu to šesť dní. a pretože bol už unavený, sadol si, aby si oddýchol a tak je to stále odvtedy – celý týždeň všetci ľudia pracujeme (šesť dní) a na siedmy, v nedeľu, oddychujeme. Svet je krásny a požehnaný. Ďakujeme, ujo Boh. (Ch. V., 8 r.)
– Pre mňa tieto slová znamenajú veľa, lebo tieto slová sa zmenili na skutočnosť vďaka Kristu. A znamenajú: Život. Lebo Boh dal každému život. Život z lásky, ktorú k nám cíti. Je však smutné, že niektorí ľudia tú lásku neopätujú. No na svete žijú miliardy ľudí a medzi nimi sú takí iba niekoľkí. boh nám dal okrem života, domova, zeme, lásky aj modlitbu, vďaka ktorej mu môžeme povedať svoje ťažkosti a bôle, prosby, ale aj vďaky. Nie nadarmo sa hovorí, že modlitba je rozhovor s Bohom, lebo vždy naše prosby vyslyší. Hoci niekedy po dosť dlhom čase, ale predstavte si, že prosba musí najprv preletieť okolo celej Zeme, kým sa dostane k Bohu. (P. K., 14 r.)

– O stvorení sveta sa píše v Biblii, v Starom zákone. Slová z Biblie poznám a aj ich chápem. Hovoria o tom, ako Boh stvoril našu Zem a v akom poradí. Najskôr vodstvo a zem, aby mali na čom rásť rastliny, ktoré sú druhé v poradí. Ďalej mesiac a hviezdy. Ako štvrté stvoril ryby a vtáky, potom zvieratá a ako posledné človeka. Na siedmy deň Boh odpočíval. Človeka stvoril na svoj obraz, aby vládol nad rybami mora, nad vtáctvom neba, nad dobytkom, nad všetkou divou zverou i nad všetkými zvieratkami, čo sa plazia po zemi. Odpočinkom boli dokončené nebo a zem so všetkým, čo je v nich. (L. M., 13 r.)
– Som veľmi rada, že aj tento rok sa uskutočnila súťaž Prázdninový kvíz. Rada sa zapájam do takýchto hier. Verše z Biblie o stvorení sveta nemôžem nájsť, no niečo podobné som našla v žalme 8. Mám na to asi takýto názor: Ľudia vlastne nevedia, čo im Pán daroval a úplne prenechal, aby s tým robili, čo uznajú za vhodné. Myslím si, že ani nevedel, čo sú ľudia schopní urobiť či už pre peniaze alebo inú pre nich hodnotnú vec. Zrejme ani netušia, že to, čo im Pán Boh pre stvorení sveta daroval, je to pravé bohatstvo, ktoré má nevyčísliteľnú hodnotu. Mám pocit, že ak sa ľudia nebudú viac snažiť si to všímať, nedopadne všetko tak, ako si každý vysníval. (J. S., 14 r.)
– O stvorení sveta sa píše v Biblii. Tieto slová z Biblie poznám. Slová znamenajú všetko. Pán Boh stvoril všetko. Mal človeka natoľko rád, že mu dal slnko, dal mu rastliny, zvieratá, dokonca aj svojho syna. No človek zhrešil, keď zjedol ovocie zo zakázaného stromu, keď počúvol Satana. Vždy, keď si na tieto slová spomeniem, neurobím nič zlé, ale urobím dobrý skutok, lebo viem, že tak to chce Pán Boh a on mi dal život a všetko, čo mám. (L. V., 13 r.)

– Boh stvoril nádherný svet pre nás za 6 dní. Siedmy deň oddychoval a tešil sa zo svojej práce. Našou prácou je učenie. Aj my chodíme do školy 5 dní v týždni, učíme sa a pripravujeme sa na vyučovanie. V sobotu pomáhame svojim rodičom na záhrade a s upratovaním. Na siedmy deň oddychujeme, môžeme si dlhšie pospať, môžeme pozerať rozprávky, ale aj ideme do kostolíka poďakovať sa Pánu Bohu za to, že sa nám darilo, že sme zdraví a za rodičov, ktorí nám vo všetkom pomáhajú. Niekedy ho aj prosíme o pomoc. Aj keď Pán Boh nepríde sám, viera v neho nám dodá silu a my spolu s rodičmi sa naučíme aj to, čo sa nám ťažko pamätá. Naša rodina (mama, otec, ja a moji dvaja mladší bratia) je taká malá záhrada, ktorú stvoril Boh. Ďakujem Pánu Bohu za ňu. (L. Ž., 10 r.)
– Toto píšem za svoju dcérku, ktorá práve zajtra nastupuje do školy. tieto slová pozná veľmi dobre, lebo aj dnes pri rannom stíšení sme si z detskej Biblie čítali práve o stvorení sveta. Veľmi obdivuje všetko, čo Boh stvoril a občas nechápe, prečo Boh stvoril aj hady, pavúka… zvieratá, ktoré ľudia nemajú veľmi radi. Avšak má rada túto tému. Je nadchnutá, keď zistila, že pre Pána Boha vôbec nebol a nie je problém stvoriť človeka z prachu. Je vďačná za tento nádherný objav. Toto som napísala tak, ako to cíti Danka, len ona ešte nevie všetko vyjadriť. K listu pripájam aj jej obrázok. (D. F., 6 r.)


Výhercovia:

Patrícia Zvarová, Tisovec, 8 rokov
Lenka Bekešová, Spišská Belá, 15 rokov
Magdalénka Polačková, Svrčinovec, 7 rokov
Marta Kostolňáková, Oravská Lesná, 14 rokov
Kristína Litváková, Oravský Biely Potok, 13 rokov
Vladimír Martiček, Lukavica, 12 rokov
Christopher Važan, Bratislava, 8 rokov
súrodenci Žofčínovci, Stebník, 3, 6 a 10 rokov
súrodenci Rišoví, Považská Bystrica, 8, 11 a 13 rokov
kolektív detí, Revúca
kolektív detí, Ožďany


Verzia pre tlač